FPU

Fundusz Promocji Uczelni przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć mających na celu:

  • promocję oferty edukacyjnej Politechniki Warszawskiej,
  • umacnianie prestiżu Politechniki Warszawskiej w kraju i za granicą,
  • promowanie osiągnięć naukowych, dydaktycznych, kulturalnych, sportowych i organizacyjnych Politechniki Warszawskiej, w celu wzmocnienia konkurencyjności Uczelni na rynku krajowym i międzynarodowym,
  • zwiększanie zainteresowania kandydatów studiami na Politechnice Warszawskiej,
  • realizację wybranych działań promocyjnych wskazanych przez prorektora ds. studenckich oraz kierownika Biura Komunikacji i Promocji.

     

Wykaz zadań, które można finansować z FPU wymieniony jest w § 3 Regulaminu Funduszu.