FPU

Fundusz Promocji Uczelni przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć mających na celu:

  • umacnianie prestiżu Politechniki Warszawskiej,
  • promowanie osiągnięć naukowych, dydaktycznych, kulturalnych, sportowych i organizacyjnych PW, w celu wzmocnienia konkurencyjności Uczelni,
  • zwiększanie zainteresowania kandydatów studiami na PW.

     

Wykaz zadań, które można finansować z FPU wymieniony jest w § 3 Regulaminu Funduszu.

      

*Środków z Funduszu nie można przeznaczać na zakup środków trwałych ani na finansowanie cateringu.